Zasady korzystania z serwisu TopUzywany.pl.

Niniejsze Zasady Korzystania obowiązują od 15.10.2018

Logo Top Używany

Zasady Korzystania – Wprowadzenie

 

Witamy na stronie www.topuzywany.pl. Niniejsze Zasady Korzystania, Polityka prywatności, Zasady Korzystania z urządzeń mobilnych i wszelkie zasady opublikowane w serwisie TopUzywany stanowią warunek uzyskania dostępu do stron, usług, aplikacji oraz narzędzi TopUzywany (zbiorczo „Usługi”) i korzystania z nich. Wszystkie zasady, Zasady Korzystania z urządzeń mobilnych i Polityka prywatności stanowią część niniejszych Zasad korzystania. Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie powyższe warunki. Uzyskując dostęp do Usług Użytkownik akceptuje wszystkie poniższe warunki przygotowane z myślą o komfortowym korzystaniu z Usług przez wszystkich użytkowników. Usługi świadczy firma Yeketaz z siedzibą pod adresem Szpitalna 7/2, 33-332 Kraków, Polska. Niniejsze Zasady Korzystania obowiązują od 15.10.2018.

 

Konto Użytkownika.

 

Aby mieć dostęp do niektórych Usług i korzystać z nich, należy się zarejestrować i założyć konto, używając adresu e-mail i hasła („Konto”).  Zarejestrowany adres e-mail należy do Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego konta.Użytkownik może łączyć się z Usługami za pośrednictwem usług osób trzecich (np. Facebooka, Google) i przyznać TopUzywany prawo dostępu, przechowywania i wykorzystywania jego informacji w tej usłudze zgodnie z zasadami opisanymi przez administratora takiej usługi i przyjętą przez TopUzywany Polityką prywatności. Jeśli Użytkownik uważa, że doszło do naruszenia lub nieuprawnionego użycia jego Konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta TopUzywany.

 

Zasady Korzystania z TopUzywany.

 

Aby korzystać z Usług, trzeba mieć ukończone 18 lat. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia w odpowiednich kategoriach i obszarach oraz nie podejmować działań, takich jak:

 • naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub Zasad zamieszczania;
 • publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym;
 • publikowanie treści bezprawnych;
 • oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
 • naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
 • dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla TopUzywany e, Usług lub interesów/własności innych użytkowników TopUzywany;
 • obciążanie w sposób nieuzasadniony infrastruktury TopUzywany lub zakłócanie prawidłowego działania Usług;
 • kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja treści innych osób bez ich zgody;
 • używanie narzędzi typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych technologii do uzyskania dostępu do Usług i zbierania materiałów do jakichkolwiek celów bez wyraźnej zgody na piśmie;
 • zbieranie lub pozyskiwanie w inny sposób informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
 • omijanie środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do Usług lub ograniczających korzystanie z nich.

 

Niewłaściwe korzystanie z Usług TopUzywany.

 

TopUzywany i społeczność TopUzywany współpracują na rzecz prawidłowego działania Usług i bezpieczeństwa społeczności. W razie zauważenia problemów, treści o charakterze obraźliwym lub łamania zasad należy wysłać zgłoszenie, korzystając z systemu raportowania TopUzywany. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje przekazywane przez niego do TopUzywany oraz ponosi konsekwencje związane z publikowanymi przez niego materiałami. TopUzywany może odmówić publikacji lub usunąć treści, które będą niezgodne z niniejszymi Zasadami. Ponadto TopUzywany może ograniczyć tymczasowo lub trwale prawo Użytkownika, który narusza niniejsze Zasady, do korzystania z Usług TopUzywany albo odmówić zarejestrowania konta. Bez ograniczenia innych swoich uprawnień TopUzywany może wysyłać ostrzeżenia, ograniczać lub zawieszać działanie Usług, usuwać treści hostowane oraz podejmować działania techniczne i prawne uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług, jeśli dana osoba narusza niniejsze Zasady Korzystania lub istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że dana osoba działa niezgodnie z prawem lub postanowieniami Zasad.  Ponadto Użytkownik zgadza się, że TopUzywany nie ma żadnego obowiązku monitorowania żadnych danych czy treści przesyłanych i dostępnych w Usługach.

 

Opłaty i Usługi.

 

Korzystanie z Usług jest zasadniczo bezpłatne, ale czasami TopUzywany pobiera opłaty za korzystanie z określonych funkcji. Jeśli korzystanie z danej funkcji podlega opłatom, Użytkownik zobaczy czytelną informację w czasie dodawania ogłoszenia. Pobierane przez TopUzywany opłaty są podane w złotówkach i mogą ulegać zmianom. O wszelkich zmianach w opłatach TopUzywany informuje przez publikację stosownej informacji w tym serwisie. TopUzywany może tymczasowo zmieniać opłaty za wydarzenia promocyjne lub nowe funkcje.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, a Użytkownik zobowiązuje się do ich terminowego regulowania. W przeciwnym wypadku TopUzywany może ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług. Jeśli nie uda się pobrać opłaty przy użyciu wskazanej przez Użytkownika formy płatności lub konto Użytkownika jest zadłużone, TopUzywany może egzekwować należności przy użyciu różnych środków, w tym zewnętrznych firm zajmujących się windykacją długów.

 

Zawartość.

 

Usługi TopUzywany zawierają treści pochodzące od TopUzywany i Użytkowników. TopUzywany podlega przepisom prawa autorskiego oraz postanowieniom umów międzynarodowych. Wyświetlane w Usługach lub za ich pośrednictwem treści są chronione, jako praca zbiorowa lub kompilacja zgodnie z przepisami prawa autorskiego i umowami międzynarodowymi. Użytkownik zgadza się, że bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody, nie będzie kopiować i rozpowszechniać Usług, modyfikować ich treści ani korzystać ze znaków towarowych i praw autorskich TopUzywany. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać ani wyodrębniać składników ani podejmować żadnych innych prób uzyskania kodu źródłowego Usług. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Użytkownik zgadza się, że nie będzie reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do żadnych innych celów jakichkolwiek aspektów Usług (innych niż treści należące do Użytkownika). Jeśli Użytkownik przekazuje TopUzywany określone treści, w tym zdjęcia, przyznaje TopUzywany i zaświadcza, że może przyznać TopUzywany niewyłączne, obowiązujące na całym świecie, wolne od opłat licencyjnych i podlegające sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawo do praw autorskich, praw do znaków towarowych, do baz danych i do własności intelektualnej do tych materiałów, ich wykorzystania w ramach promocji oraz wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości oraz w jakichkolwiek innych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach będących częścią społeczności TopUzywany. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez TopUzywany w jego imieniu autorskich praw osobistych do treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Zgłaszanie naruszeń praw własności intelektualnej (Program Posiadaczy Praw Własności — VeRO).

 

Nie wolno publikować treści naruszających prawa osób trzecich. Obejmuje to m.in. treści naruszające prawa własności intelektualnej, takie jak prawo autorskie i znaki towarowe (np. oferowanie falsyfikatów na sprzedaż). TopUzywany może usuwać treści, które naruszają niniejsze warunki, Zasady Korzystania TopUzywany lub prawa jakichkolwiek osób. Jeśli Użytkownik w dobrej wierze uzna, że ogłoszenie w jakikolwiek sposób narusza jego prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, powinien pobrać formularz powiadomienia o prawdopodobnym naruszeniu prawa (NOCI) i po wypełnieniu przesłać go faksem do TopUzywany. W ramach programu VeRO powiadomienia o prawdopodobnym naruszeniu prawa mogą składać tylko osoby posiadające prawa własności intelektualnej. Po otrzymaniu pierwszego powiadomienia NOCI, TopUzywany potwierdzi uczestnictwo Użytkownika w programie i wyśle mu instrukcje dotyczące zgłaszania kolejnych raportów drogą elektroniczną. TopUzywany może udostępniać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypełniony formularz NOCI osobie trzeciej, która opublikowała ogłoszenie stanowiące potencjalne naruszenie przepisów.

 

Informacje osobiste.

 

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług, wyraża tym samym zgodę na zbieranie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego informacji osobistych przez spółkę Yeketaz („administrator danych”), w sposób opisany w przyjętej przez TopUzywany Polityce prywatności.

 

Ogólne Zasady Korzystania.

 

Niniejsze warunki i inne zasady opublikowane w Usługach stanowią całość umowy między TopUzywany i Użytkownikiem, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy. Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo polskie. Jeśli TopUzywany nie skorzysta z prawa do wyegzekwowania dowolnego z postanowień umowy, nie oznacza to, że TopUzywany zrzeka się takiego prawa na przyszłość. Jeśli którakolwiek z części tej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Za wyjątkiem powiadomień dotyczących treści niezgodnych z prawem lub Zasadami, wszelkie uwagi należy wysyłać listem poleconym na adres:Szpitalna 7/2

33-332 KrakówPolskaTopUzywany wysyła powiadomienia na podany przez Użytkownika adres e-mail lub listem poleconym.

Powiadomienia dla Użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do Użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

W dowolnym momencie TopUzywany może zaktualizować lub zmienić niniejsze Zasady Korzystania. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym przez umieszczenie w serwisie TopUzywany wiadomości o zmianie Zasad, a wszelkie zmiany będą obowiązywać od chwili ponownego skorzystania przez Użytkownika z serwisu TopUzywany lub po 30 dniach od daty ich opublikowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pytania, komentarze i reklamacje należy kierować do działu obsługi klienta TopUzywany. Jeśli Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Zasad, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie TopUzywany w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie Zasad.

 

Warunki dotyczące urządzeń mobilnych

 

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług TopUzywany za pośrednictwem urządzenia mobilnego przy użyciu aplikacji na urządzenia mobilne TopUzywany („Aplikacja”), obowiązują wówczas następujące warunki („Zasady Korzystania”) oprócz odpowiednich zasad ochrony prywatności w aplikacjach na urządzenia mobilne, zastrzeżeń prawnych lub umowy licencyjnej z Użytkownikiem końcowym (w zależności od sytuacji). Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Zasad korzystania.

 

Zasady Korzystania z aplikacji.

 

TopUzywany uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji tylko na użytek własny. Jeśli Użytkownik korzysta z Aplikacji, musi wówczas przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i postanowień umów zawartych z osobami trzecimi (np. umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych). Aplikacja może nie mieć takich samych funkcji, jakie są dostępne w serwisie www.topuzywany.pl.  Użytkownik pobiera i korzysta z Aplikacji zgodnie z własnym uznaniem i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu lub utratę danych w wyniku pobrania lub korzystania z Aplikacji.

 

Własność intelektualna — Aplikacje.

 

TopUzywany jest właścicielem lub posiada licencję na wszelkie prawa do tej Aplikacji, w tym prawa wynikające z prawa patentowego, autorskiego, tajemnicy handlowej lub znaku handlowego, a także wszelkie inne prawa własności dotyczące wszelkich aplikacji, wznowień, rozszerzeń i przywróceń tej Aplikacji. Użytkownik nie będzie zmieniać, adaptować, tłumaczyć, tworzyć opracowań, dekompilować, odtwarzać, rozkładać ani próbować w inny sposób odszyfrowywać kodu źródłowego Aplikacji oraz nie będzie usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych informacji o prawach własności TopUzywany umieszczonych na Aplikacji, zawartych w niej lub ujawnianych w związku lub za pośrednictwem Aplikacji TopUzywany.

 

Zasady wymiany z krajami podlegającymi ograniczeniom prawnym i regulacje dotyczące handlu zagranicznego — Aplikacje.

 

Ani Aplikacja TopUzywany, ani zastosowana w niej technologia nie może być pobierana, eksportowana ani reeksportowana (a) na terytorium (lub na rzecz rezydenta lub obywatela) Birmy (Mjanmy), Kuby, Iraku, Iranu, Libii, Korei Północnej, Sudanu, Syrii lub innego kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone; (b) na rzecz osób figurujących na Liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli (Specially Designated Nationals) publikowanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na Liście Osób i Podmiotów Zakazanych (Denied Party or Entity List) publikowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych; oraz (c) do jakiegokolwiek zabronionego kraju, osoby, użytkownika końcowego lub podmiotu określonego przez obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy eksportowe. Jeśli Użytkownik korzysta z Aplikacji TopUzywany, musi wówczas przestrzegać przepisów dotyczących handlu oraz przepisów krajowych i międzynarodowych (np. Użytkownik nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone ani w kraju określonym przez Stany Zjednoczone jako „wspierający terroryzm” oraz nie widnieje na żadnej „czarnej liście” podmiotów i osób objętych zakazami lub ograniczeniami przez Stany Zjednoczone).

 

Warunki dodatkowe.

Dodatkowe warunki obowiązujące Użytkownika zależnie od urządzenia, na którym Aplikacja jest zainstalowana:

iOS – Apple

 1. Niniejsze Zasady Korzystania stanowią umowę między Użytkownikiem i TopUzywany. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację i jej zawartość.
 2. TopUzywany uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji tylko na urządzeniu z systemem iOS należącym do Użytkownika lub będącym pod jego kontrolą, zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach korzystania ze sklepu App Store.
 3. Apple nie ma obowiązku zapewnienia obsługi ani pomocy technicznej dla Aplikacji.
 4. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Aplikacji z warunkami gwarancji, Użytkownik może powiadomić o tym fakcie Apple.  Jeśli będzie to uzasadnione, Apple zwróci wówczas Użytkownikowi koszt zakupu. Ponadto, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych związanych z Aplikacją.
 5. Apple i podmioty zależne Apple to osoby trzecie względem niniejszych Zasad korzystania, ale za zgodą Użytkownika Apple będzie mieć prawo (oraz uznaje się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania niniejszych Zasad korzystania wobec Użytkownika.

Windows – Microsoft

 1. Niniejsze Zasady Korzystania stanowią umowę między Użytkownikiem i TopUzywany, a nie Microsoft. Zasady Korzystania i ochrony prywatności przyjęte przez Microsoft oraz ewentualnie operatorów sieci świadczących usługi rozliczeniowe dla witryny Windows Phone Marketplace nie mają zastosowania w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 2. Dozwolone jest zainstalowanie i użytkowanie jednej kopii Aplikacji na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach mobilnych należących do Użytkownika lub kontrolowanych przez niego i powiązanych z usługą Windows Live ID połączoną z kontem Użytkownika w witrynie Windows Marketplace. Użytkownik nie może instalować ani korzystać z kopii Aplikacji na urządzeniu, które nie jest jego własnością lub nie jest przez niego kontrolowane.
 3. Microsoft, producent urządzenia mobilnego Użytkownika oraz ewentualnie dostawca usług bezprzewodowych dla Użytkownika nie muszą zapewniać pomocy technicznej dla Aplikacji.